jueves, 20 de noviembre de 2008

How to swear, insult, cuss and curse in Gàidhlig (Scottish Gaelic)


Gàidhlig (Scottish Gaelic) Swearing English Translation

Tha thu 'nad luid

Slut
S e Luid a th'annad Slut
Co-sheòrsach (adj) Gay/lesbian
Co-sheòrsach (masc) Gay/lesbian person
Gille-tòin Gay bloke' (colloq.)
Banas-feise Lesbianism
Co-sheòrsachd Homosexuality (gay & lesbian)
Cleamhnas lom (masc) Unprotected sex
Iarr muin To want a shag
Air muin ri Shagging
Làir A good shag (woman)
Dàirich To fuck (*very* crass term)
Ith bod To give a blowjob' (colloq.)
Obair-shèididh (fem) Blowjob
Piseag (fem) Cunt
Iasg mò do bhriogais One eye trouser snake
Mac an éisg Cum, sperm
Pitean (masc) A fanny
Ith pitean To eat fanny
Smuasaich bod To deep throat
Deoghail bod To suck dick
Fearchas (masc) Manhood
Breall (masc) Glans penis
Burralaich To play rough
Imlich sine To lick a nipple
Seasamh-boid (masc) A hard-on
Tha cliathagan is flashing her boobs
Cìochan corrach Pointy breasts
Beul-maothain Cleavage
Imlich mo fhaighean Lick my cunt
Tha thu 'nad fhaighean You're a cunt
S e faighean a th'annad You're a cunt
Gabhaidh e e 'sa thoin/anns a' thoin He takes it up the ass
Ithidh i strailleanan She's a pussy-eater (lit. She eats Rugs)
Ith mo chac Eat my shit
Sugh mo bhod Suck on my Dick
Aireamh na h-Aoine ort Damn you!
Bigealais Penis, dick, cock
Crann Penis, dick, cock
Crom-odhar Penis, dick, cock
Cliospairneach Penis, dick, cock
Cluigean Penis, dick, cock
Gogan Penis, dick, cock
Bod Penis, dick, cock
Blaigeard Bastard, cunt
Trusdar Bastard, cunt
Broilleach Bosom, tits
Uchd Bosom, tits
Brillean Clitoris
Billean (Pussy) lips
Beacharn Whore
Siursach Whore
Striopach Whore
Comhstach Whore
Druis Whore
Bruchag Slut
Baobh Bitch, old bag
Bugair Bugger
Brod Masturbate
Cach Shit, excrement
Caoch Shit, excrement
Cioch Breast, tit
Ciochean Breasts, tits
Caochan Sheep shit
Cum do theanga ablaich gun fheum Shut up you idiot
Co-sheorsach Homosexual
De do ghnothaich! Mind your own business!
Duille Vagina (lit. leaf)
Druisealachd Randiness, nymphomania
Druisear Pimp, whoremonger
Druiseil Randy, horny
Druisire Lecher
Sean-dhruisire Dirty old man
Deanaibh mi gu cruaidh! Do me hard!
Duin do ghob Shut your mouth
Faighean Vagina
faigh muin Fuck
Rach-air-muin Fuck
Fearas-feise Homosexuality
Galla Bitch
Geobag Vagina
Truiteag Vagina
Ith mo chac! Eat my shit!
Leam-leat Two-faced, double-crossing bastard
Luinnseach mhor Clumsy lump
Lan dhen cac Arrogant, pompous (lit. full of shit)
Leodag Flirt, cockteaser
Luid Trollop, lazy slut
Mas Ass, arse
Mo Chreach! Goddamn! (lit. My ruin)
Noig Anus
Raitse Anus
Pòg mo thòin Kiss my arse
Reipseach Hussy
Sugh mo bhod Suck my dick
Sput a-mach e! Come out with it now, you idiot
Co rinn an samh sin? Who made that smell?
Strapaid Strumpet; a slut
Striopachas Fornication, promiscuity
Sodomach Sodomy
Tha i beag-naire She's got no shame
Thalla gu Taigh na Galla Go to hell (lit. Go to the House of the Bitch)
Tilg a-mach Come, ejaculate.
Tolla-thon Arse, arsehole
Toll-toine Asshole
Thalla 's cagainn bruis Get lost (lit: Away and chew a brush)
Ceann-là Blowjob
Is dòcha an sin nach eil tuiteamas air bith ann? I suppose a ride is out of the question?
Tha mi a' sgaoil am leathar a'faighean ràinig thu a bhàrr I fuck the pussy you come from!
Rach thu agus a' sgaoil am leathar de bhur paithar Go and fuck your sister
Tha thu cho duaichnidh ri èarr àirde de a' coisich deas damh You are as ugly as the north end of a southward traveling ox
Bheir mi araon de do shùilean as na 'n Nach eil deoghaill anns mò ball I will poke both your eyes out with it if you don't suck on it
Deoghail am fallus bhàrr duine mharbh siadha tiadhan Suck the sweat off of a dead mans balls
Tha an h-a-mhàin deoc cò bod nas-fheàrr na bò mhair bò bhràmair The only person who sucks cock better than your mum is your girlfriend


No hay comentarios: