lunes, 23 de septiembre de 2013

Música: Runrig (Escocia)

web oficial de Runrig

ALBA / SCOTLAND

Air sgiath a' seoladh nan neoil This flight is sailing through the clouds
'S an domhain liath 
And the blue heavens
Mar dhealbh a' tighinn beo tro na sgothan 
The homeland appears like a developing photograph
'S mi a' tilleadh gu tir 
Through the mists as I return to land
Alba nam beanntan ard I see Scotland of the high mountains
Nan acraichean lom 
And the empty acres
Thairis air na lochan mointich 
Flying low across the moorland lochs
Nan coilltean 's nan gleann 
The forests and the glens
Ach 'se sealladh leointe is gann 
But it's a wounding and a hollow sight
Tha an seo aig ceann thall an linn 
Here as we reach the end of the century
Talamh alainn nan daoine 
The beautiful soil of the people
Fhathast an lamhan duine no dithis Still in the hands of the few
Cuibhlean stolda mu dheas 
I see the wheels of industry at a standstill
Na fasaichean a tuath 
And the northern lands wasted
 An taigh-mor falamh an Dun-Eideann And the empty house in Edinburgh
Gun chumhachd gun ghuth 
Without authority or voice
Sibhse chuir achadh ri achadh 
You that have laid field upon field
Taigh ri taigh 
House upon house
Gus nach bi ait anns an tir 
Till there be nowhere for you to be placed alone
An gabh sibh comhnaidh air leth 
In the midst of all the earth
Ach 's math dhomh bhith seo an drasd 
But it is good for me to be here now
A cur failt air a' bhlas 
As I welcome the warmth
'San tir a tha cho ur dhomh an diugh 
In this land that's as exciting for me today
Is a bha i nuair bha mi 'nam phaisd As it was the day I was born

Concierto completo de Runrig en Hamburgo, 2013
 

No hay comentarios: